فرشته نبوداما...
توسط : maryam_raha
 

 

فرشته نبود

اما مهربان بود

بي پناهم كه يافت

خانه اي ساخت برايم

از نور و آرامش

و من با شكوه زيستم.

دست هايش سفيد بود و روشن

انگار از چيدن ماه آمده بود….

دوشنبه 10/2/1386 - 18:2
پسندیدم 0
UserName