اي گل در آرزويت جان و جواني ام رفت...
توسط : maryam_raha
 

كو بال آن كه خود را باز افكنم به كويت

ترسم بميرم و باز باشم در آرزويت

تا كي به سر بگردم در راه جستجويت

كز اشك شوق دادم يك عمر شستشويت

شادي نمي گشايد اي دل دري به رويت

بازم به سرزد امشب اي گل هواي رويت

گيرم قفس شكستم و ز دام و دانه جستم

اي گل در آرزويت جان و جواني ام رفت

از پا افتادگان را دستي بگير آخر

دوشنبه 10/2/1386 - 17:54
پسندیدم 0
UserName