سپر بنده مؤمن در روز قيامت

خواوند بزرگ می فرمایند:

روزه ، سپر بنده مؤمن در روز قيامت است ، همان طور كه اسلحه شما در دنيا شما را حفظ مى كند.

دوشنبه 10/2/1386 - 17:51
پسندیدم 0
UserName