مرا فرياد کن...
توسط : maryam_raha

 

اشک رازي ست

لبخند رازي ست

عشق رازي ست

اشک آن شب لبخند عشق ام بود.

قصه نيستم که بگويي

نغمه نيستم که بخواني

صدا نيستم که بشنوي

يا چيزي چنان که ببيني

يا چيزي چنان که بداني...

 

من درد مشترک ام

مرا فرياد کن

...

دوشنبه 10/2/1386 - 17:48
پسندیدم 0
UserName