هیچ وقت اینقدر جا خوردی ؟
توسط : maryam_raha
 

وقتي به دنيا آمدم آنقدر جا خوردم که تا دو سال قدرت حرف زدن نداشتم...

 

 

دوشنبه 10/2/1386 - 17:37
پسندیدم 0
UserName