كودك
توسط : pazirah
كودك آغازي نو وجنبشي نو است . كودك بيگناهي بازي و فراموشي است . چرخي است خود گردنده . او آري مقدس است .    نيچه
دوشنبه 10/2/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName