چگونگی سنگسار

جـهـت سـنـگـسار كردن ، مرد را تا بالاى كفل ـ نه بيشتر ـ و زن را تا نيمه بدن يعنى كمر و زيـر سـيـنـه (در گـودالى)  دفـن مـى كـنـنـد

دوشنبه 10/2/1386 - 15:29
پسندیدم 0
UserName