سـنـگـسـار كـردن

سـنـگـسـار كـردن ؛ در مـورد زنـاى زن يـامـرد هـمـسـردار(مـحـصـن يـا مـحـصـنـه) بـا شـخـص عاقل و بالغ

بکار می رود 

دوشنبه 10/2/1386 - 15:28
پسندیدم 0
UserName