نياشاميدن شراب

خداوند نياشاميدن شراب را براى محفوظ داشتن عقل (از فساد و تباهى)  واجب كرده است

دوشنبه 10/2/1386 - 15:26
پسندیدم 0
UserName