دليل حرمت دزدى

امام رضا عليه السلام نيز درباره دليل حرمت دزدى فرمود:
... اگر دزدى حلال بود، موجب فساد اموال و قتل نفس مى شد. چنانچه دزدى رواج يابد، موجب كشت و كـشـتـار، نـزاع ، كـيـنـه و حـسـد مـى شـود و تـرك تـجـارت و صـنـاعـت و تـعـطـيـل شـدن كـارهـا را بـه دنبال مى آورد... و دليل قطع دست دزد براى اين است كه او بطور مـسـتـقيم با دست خود كه بهترين و سودمندترين اعضاى اوست ، اشيا(ى مردم) را برداشته است . بنابراين ، قطع بطور حرام رغبت نكند

دوشنبه 10/2/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName