كلامي از دور
توسط : یاكریم
 

کم دانستن و زیاد حرف زدن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است .           

                                               ناپلئون

دوشنبه 10/2/1386 - 14:25
پسندیدم 0
UserName