حسد
توسط : یاكریم
 

اگر می خواهی اندوهگین نباشی ، حسود مباش .             

                      انوشیروان عادل ( پادشاه ساسانی )

دوشنبه 10/2/1386 - 14:15
پسندیدم 0
UserName