گوگول
توسط : یاكریم

اينکه انسان بتواند چيزهايی را که سبب آزار ديگران است درخود از بين ببرد ، هنر است .      

                                                      گوگول

دوشنبه 10/2/1386 - 14:14
پسندیدم 0
UserName