هزار نكته
توسط : یاكریم
 

هرگز فردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم .      

                                               گالیله

دوشنبه 10/2/1386 - 14:10
پسندیدم 0
UserName