سعدی - گلستان
توسط : یاكریم
 

سعدی - گلستان  

عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی بکردی . صاحب دلی بشنید و گفت : اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی ، بسیار از این فاضل تر بودی . 

اندرون از طعام خالی دار                    تا در او نور معرفت بینی

تُهی از حکمتی به علتِ آن                    که پُری از طعام تا بینی

 

( راهنما ---> بخوردی : می خورد / ختم : قرآن را از ابتدا تا آخر یکبار خواندن ... ختمی بکردی : ختم می کرد / صاحب دل : عارف / فاضل تر : با ارزش تر / بودی : می بود /// اندرون : شکم )

دوشنبه 10/2/1386 - 14:7
پسندیدم 0
UserName