مقام امامت بالاتر از نبوت عامه است

 

هنوز استفسار از دليل ننموده مي فرمائيد ادعاي بي دليل است و حال آنکه بالاترين دليل کتاب محکم آسماني قرآن مجيد است که در سوره بقره شرح حال ابراهيم خليل الرحمن عليه و علي نبينا و آله السلام را نقل مي فرمايد که پس از امتحان ثلاثة (جان و مال و فرزند) که در تفاسير مشروحاً ثبت است خداوند متعال اراده فرمود رفعت مقامي به آن بزرگوار عنايت فرمايد چون بعد از مقام نبوت و رسالت و اولوالعزمي و خلت که واجد بود مقامي ظاهراً نبود که آن حضرت را ترفيع مقام بدهد الا مقام امامتکه مافوق جميع مقامات روحاني بود لذا در آيه 118 سوره 2(بقره) به رسول اکرم (ص) خبر مي دهد و اذا بتلي ابراهيم ربه بکلمات فاتهمن قال اني جاعلک للناس اماماً قال و من ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين.
از اين آيه شريفه براي اثبات مقام امامت اثرات و فوائدي حاصل است که از جمله اثبات مقام باعظمت امامت است که رتبه و درجه آن بالاتر از مقام نبوت است زيرا بعد از مقام نبوت و رسالت ابراهيم را مخلع به خلعت امامت گردانيد پس به همين دليل مقام امامت بالاتر از مقام نبوت مي باشد.
اشکال: پس بنا بر قول شما که علي کرم الله وجهه را امام مي دانيد بايستي مقام او بالاتر از مقام پيغمبر خاتم باشد و اين همان عقديه غلات است که خودتان بيان نموديد.
جواب: اين قسم نيست که شما تعبير مي نمائيد زيرا شما خود مي دانيد که بين نبوت خاصه و نبوت عامه فرق بسيار است مقام امامت بالاتر از نبوت عامه و پست تر از نبوت خاصه مي باشد که نبوت خاصه همان مقام شامخ ارجمند خاتميت است.
سؤال: بفرمائيد مگر انبياء همگي فرستادگان حق تعالي نيستند در رتبه ومقام هم لابد همگي يکسان اند چنانچه در قرآن مجيد مي فرمائيد لانفرق بين احد من رسله پس چگونه شما فرق گذاريد و نبوت را بدو قسمت تقسيم نموديد عامه و خاصه خوانديد.
بلي اين آيه در محل خود صحيح است يعني در مقام دعوت و هدف بعثت که دعوت به مبدأ و معاد و تربيت جامعه است تمام انبياء من آدم الي الخاتم يکسان اند ولي در فضل و کمال و طريقه بعثت و محل بعثت و درجه و رتبه متفاوت اند.

دوشنبه 10/2/1386 - 14:4
پسندیدم 0
UserName