كلام نور
توسط : یاكریم

امام حسن مجتبي(ع):

 اي بندگان خدا،پرهيزگار باشيد؛و بدانيد كه هر كس پرهيزگارباشد،خداوند او را به خوبي از فتنه ها و آزمايش ها برآورد و در كارش موفق سازد و  راه حق را برايش آماده كند .

                                                                                            تحف العقول،ص234

دوشنبه 10/2/1386 - 13:37
پسندیدم 0
UserName