نشان از بي نشان ها
توسط : یاكریم

 

مكتب خانه...

از حضرت امام سجاد عليه السلام نقل شده است كه خداوند به حضرت موسي عليه السلام فرمود:

«مرا نزد خلق، و خلق را نزد من محبوب كن !»

حضرت عرض كرد:

چه بايد بكنم كه مردم تو را دوست داشته باشند و آنان نيز محبوب تو شوند؟

خطاب شد:

نعمت هايي كه به خلق عطا كردهام را به آن ها ياداوري كن تا اينكه مرا دوست بدارند.اي موسي!اگر بندهاي فراري،يا گمراهي را به حضور من برگرداني ،پاداشش براي تو از يك سال روزه و بيداري در شب هاي آن براي عبادت،بيشتر است.

دوشنبه 10/2/1386 - 13:3
پسندیدم 0
UserName