آموزش درست كردن Windows XP در 7 دقيقه:
براي اين كار وارد Start شده سپس داخل All programs شده سپس گزينه ي Accessories را انتخاب كرده از پنجره ي حاصله گزينه ي System Tools را انتخاب كرده از پنجره ي حاصله گزينه ي System Restore را انتخاب كرده و از پنجره  حاصله گزينه ي Restore my computer to an timeرا انتخاب كرده و سپس Next را زده در پنجره ي بعدي آخرين تاريخي كه Windows شما سالم بوده انتخاب كرده سپس Next را زده و 7 دقيقه صبر كنيد.
دوشنبه 10/2/1386 - 12:28
پسندیدم 0
UserName