علی شخصيت دو نيروئی
توسط : shokry1344
به نام خدا
علی شخصيت دو نيروئی
علی از مردانی است كه هم جاذبه دارد و هم دافعه ، و جاذبه و دافعه او
سخت نيرومند است . شايد در تمام قرون و اعصار ، جاذبه و دافعه‏ای به‏
نيرومندی جاذبه و دافعه علی پيدا نكنيم . دوستانی دارد عجيب ، تاريخی ،
فداكار ، با گذشت ، از عشق او همچون شعله‏هائی از خرمنی آتش ، سوزان و
پر فروغ‏اند ، جان دادن در راه او را آرمان و افتخار می‏شمارند و در دوستی‏
او همه چيز را فراموش كرده‏اند . از مرگ علی ساليان بلكه قرونی گذشت‏
اما اين جاذبه همچنان پرتو می‏افكند و چشمها را به سوی خويش خيره می‏سازد
.
در دوران زندگيش عناصر شريف و نجيب ، خدا پرستانی فداكار و بی‏طمع ،
مردمی با گذشت و مهربان ، عادل و خدمتگزار خلق گرد محور وجودش چرخيدند
كه هر كدام تاريخچه‏ای آموزنده دارند و پس از مرگش در دوران خلافت‏
معاويه و امويان جمعيتهای زيادی به جرم دوستی او در سختترين شكنجه‏ها قرار
گرفتند اما قدمی را در دوستی و عشق علی كوتاه نيامدند و تا پای جان‏ ايستادند .
ساير شخصيتهای جهان با مرگشان همه چيزها می‏ميرد و با جسمشان در زير
خاكها پنهان می‏گردد اما مردان حقيقت خود می‏ميرند ولی مكتب و عشقها كه
 بر می‏انگيزند با گذشت قرون تابنده تر می‏گردد .

جاذبه و دافعه علی عليه ‏السلام
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
دوشنبه 10/2/1386 - 12:21
پسندیدم 0
UserName