زبان...
توسط : نگارینا
به خدا سوگند بنده پرهيزكاري را نمي بينم كه پرهيزكاري اش به او سود بخشد ،مگر وقتي كه زبان خود را نگه دارد.
 
 
                                       نهج البلاغه ،خطبه 176
 
دوشنبه 10/2/1386 - 12:1
پسندیدم 0
UserName