مدیریت صحیح 14

طوری رفتار کنید

که دیگران شما را بعنوان الگو انتخاب کنند

 و آینده کاری دلخواه خود را در قالب شخصیت شما مجسم کنند.

دوشنبه 10/2/1386 - 11:38
پسندیدم 0
UserName