انگشتر حديد
 

امام صادق (ع): 

 بد نمي دانم در دست كردن انگشتر حديد را

 وقتي كه به ديدن كسي رود  كه از او  ترسد از اهل شر براي آنكه شر او ساكن مي شود و انگشتر حديد  شياطين را دور مي كند  و بدرستيكه هر كسي كه انگشتر  " در "  در دست كند با نظر كردن به آن خداوند  زيارت يا حج  يا عمره در نامه عمل او بنويسد كه ثوابش   ثواب پيامبران و صالحان باشد .

دوشنبه 10/2/1386 - 11:25
پسندیدم 0
UserName