آماده شو

 

مهیای سفرآخرت شو ، وتوشه آن سفر را پیش از رسیدن اجل تحصیل نما وبدان که تو دنیارا طلب می کنی ومرگ تورا طلب می کند و بار مکن اندوه روزی را که نیامده است برروزی که درآن هستی .

وبدان که هرچه از مال کسب کنی زیاده از روزی خود درآن بهره نخواهی داشت وخزینه دار دیگری خواهی بود.

                    امام حسن (ع)

دوشنبه 10/2/1386 - 11:4
پسندیدم 0
UserName