در مكتب دوست
توسط : یاكریم

رسول خدا(ص):

افاضلكم احسنكم اخلاقاً المومنون اكنافاً الذين يالفون ويولفون وتوطاً رحالهم.

با فضيلت ترين شما كساني هستند كه اخلاقشان نيكوتر باشد و همنشين نواز باشند.آنها با مردم انس گيرند و مردم نيز با آنها انس گيرند و روي فرششان نشينند.

                                                                                                   (كافي-جلد 2-ص160)     

دوشنبه 10/2/1386 - 10:29
پسندیدم 0
UserName