حدیث :مومن گرفتار تر از همه
توسط : دیوژن م
مومن از همه مردم گرفتار تر است زيرا بايد هم به کار دنيا برسد و هم به کار آخرت.
                «پيامبر اکرم(ص)»
دوشنبه 10/2/1386 - 9:18
پسندیدم 0
UserName