صفات خوب
توسط : mahmoodrezaeian

رسول خدا مي فرمايد:

تا پنج صفت دركسي نباشد ايمانش كامل نگردد : توكل به خدا ،تسليم

دربرابر خدا ،صبر بر بلا ،رضاي به قضا ومهرباني با مردم .

منبع :نصايح (سخنان چهارده معصوم )،تاليف :آيت الله مشكيني

دوشنبه 10/2/1386 - 9:12
پسندیدم 0
UserName