امام هیچوقت کارهاى دینى را دیکته نمى کردند

خاطراتی از زبان دختر حضرت امام(ره) :

امام جز در مسائل شرعى بر بقیه مسائل خیلى سختگیرى نمى کردند. ایشان مقید بودند که ما واجبات را انجام دهیم و از گناهان دورى کنیم. اما هیچوقت کارهاى دینى به ما دیکته نمى شد. ما وقتى رفتار امام را مى دیدیم خود به خود در ما تأثیر مى گذاشت و سعى مى کردیم عمل کنیم.

ایشان حتى یکبار هم به ما نگفتند که موقع نماز است و بروید نماز بخوانید. مى گفتند: «شما باید در طول این ساعت نماز بخوانید. واى به حال کسى که در طول این ساعت نماز نخواند.»

صبح ها هم هیچوقت ما را براى نماز بیدار نمى کردند و مى گفتند: «اگر خودتان بیدار مى شوید، بلند شوید و نماز بخوانید. اگر بیدار نشدید قبل از نماز ظهر و عصر، نماز صبحتان را قضا کنید.»


ایشان همیشه در کارهاى منزل کمک مى کردند. و هیچوقت دستور نمى دادند که چاى یا آب یا هرچیز دیگرى برایشان ببریم. خودشان بلند مى شدند و به آشپزخانه مى رفتند.
ایشان به بچه ها خیلى علاقه داشتند. ایشان به دختر من که از شیطنت بچه خود گله مى کرد مى گفتند: «من حاضرم که ثوابى را که تو از تحمل شیطنت این بچه مى برى، با ثواب تمام عباداتم عوض کنم.» ایشان با نوه هاى خود خیلى صمیمى تر و رفیق تر بودند.

از کتاب : پابه پای آفتاب

دوشنبه 10/2/1386 - 9:2
پسندیدم 0
UserName