گفتگو با خدا
توسط : یاكریم

 

Interview with god: گفتگو با خدا

 

I dreamed I had an Interview with god 

خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم.

 

So you would like to Interview me? "God asked."

خدا گفت: پس میخواهی با من گفتگو کنی؟

 

If you have the time "I said"

گفتم: اگر وقت داشته باشید.

 

God smiled 

خدا لبخند زد

 

My time is eternity 

وقت من ابدی است.

 

What questions do you have in mind for me?

چه سوالاتی در ذهن داری که میخواهی بپرسی؟

 

What surprises you most about humankind?

چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند؟

 

Go answered ….

خدا پاسخ داد ...

 

That they get bored with childhood 

این که آنها از بودن در دوران کودکی ملول می شوند.

 

They rush to grow up and then long to be children again

عجله دارند که زودتر بزرگ  شوند و بعد حسرت دوران کودکی را می خورند.

 

That they lose their health to make money 

این که سلامتی شان را صرف به دست آوردن پول می کنند.

 

And then lose their money to restore their health 

و بعد پولشان را خرج حفظ سلامتی میکنند.

 

By thinking anxiously about the future   

این که با نگرانی نسب به آینده فکر میکنند .

 

They forget the present

زمان حال فراموش شان می شود.

 

Such that they live in neither the present nor the future 

آنچنان که دیگر نه در آینده زندگی میکنند و نه در حال.

 

That they live as if they will never die 

این که چنان زندگی میکنند که گویی هرگز نخواهند مرد.

 

And die as if they had never lived 

و آنچنان میمیرند که گویی هرگز زنده نبوده اند.

 

God's hand took mine and we were silent for a while 

خداوند دست های مرا در دست گرفت و مدتی هر دو ساکت ماندیم.

 

And then I asked

بعد پرسیدم ...

 

As the creator of people what are some of life's lessons you want them to learn? 

به عنوان خالق انسان ها ، میخواهید آنها چه درس هایی اززندگی را یاد بگیرند ؟

 

God replied with a smile 

خدا دوباره با لخند پاسخ داد.

 

To learn they cannot make anyone love them 

یاد بگیرن که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد.

 

What they can do is let themselves be loved 

اما می توان محبوب دیگران شد.

 

To learn that it is not good to compare themselves to others 

یاد بگیرن که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند.

 

To learn that a rich person is not one who has the most 

یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد.

 

But is one who needs the least 

بلکه کسی است که نیاز کم تری دارد

 

To learn that it takes only a few seconds to open profound wounds in persons we love 

یاد بگیرن که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که دوست شان داریم ایجاد کنیم.

 

And it takes many years to heal them 

و سال ها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد.

 

To learn to forgive by practicing forgiveness 

با بخشیدن ، بخشش یاد بگیرن.

 

 

To learn that there are persons who love them dearly 

یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را عمیقا دوست دارند.

 

But simply do not know how to express or show their feelings 

اما بلد نیستند احساس شان را ابراز کنند یا نشان دهند.

 

To learn that two people can look at the same thing and see it differently 

یاد بگیرن که میشود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند.

 

To learn that it is not always enough that they are forgiven by others 

یاد بگیرن که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند.

 

They must forgive themselves 

بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند.

 

And to learn that I am here 

و یاد بگیرن که من اینجا  هستم.

 

Always 

همیشه

 

پيامی پر از اميد برای همه

اين پيام ضمن آن که ما را متوجه اشتباهاتمان میکند و به يادمان می آورد که در زندگی چه چيز واقعا با ارزش است.

دوشنبه 10/2/1386 - 8:53
پسندیدم 0
UserName