اشک تاریکی خدا
توسط : z1e3i6n2

هیچ قطره ی اشکی نزد خدا محبوبتر از قطره اشکی نیست که در تاریکی شب از ترس خدا ریخته شود

دوشنبه 10/2/1386 - 8:39
پسندیدم 0
UserName