درد دل
توسط : moonlight2000
وقتی خدا از من پرسید چرا گناه می کنی سرم را پائین انداخنم و وقتی پرسید چرا گناه میکنی از شرمچشمانم را بستم ....آنگاه دستی روی سرم کشید و گفت من منتظرم
يکشنبه 9/2/1386 - 23:8
پسندیدم 0
UserName