عشق يا دوست داشتن
توسط : طبیب من

سلام 

عشق يک جور جوشش کور است و پيوندي از سر نابينائي ،

 اما دوست داشتن پيوندي خود آگاه و از روي بصيرت روشن وزلال .

 عشق بيشتر از غريزه آب ميخورد و هرچه از غريزه سر زند بي ارزش است

و دوست داشتن از روح طلوع ميکند و تا هرجا که يک روح ارتفاع دارددوست داشتن نيز همگام با آن اوج ميابد.

يکشنبه 9/2/1386 - 20:34
پسندیدم 0
UserName