زندگي...
توسط : albalu

زندگي تفسير سه کلمه است : خنديدن . بخشيدن وفراموش کردن پس........ بخند....... ببخش ...... و فراموشکن

 

يکشنبه 9/2/1386 - 18:39
پسندیدم 0
UserName