صدقه
توسط : z1e3i6n2

نگهداری زبان بهترین صدقه است      پیامبر اعظم

يکشنبه 9/2/1386 - 17:37
پسندیدم 0
UserName