آیا برای خداوند گذشته و آینده وجود دارد؟ یا همیشه در زمان حال است؟
توسط : 3xz

این سوالی است که جابر بن حیان از امام جعفر صادق(ع) میپرسد.

 

سوال: من درگذشته با مردی که خود را مطلع میدانست صحبت میکردم و او گفت که تمام فرزندان آدم کیفر جد خود را میبینند. من از وی پرسیدم که به چه دلیل تمام فرزندان آدم کیفر جد خود را میبینند. او در جواب من گفت برای این که برای خداوند گذشته و آینده وجود ندارد و هرچه هست برای او زمان حال میباشد و چون در نظر خداوند هم اکنون دوره ایست که آدم بوجود آمده لذا فرزندان آدم یعنی ما را هم بگناه آدم و حوا مجازات مینماید.

 

پاسخ امام صادق(ع): این شخص متوجه نشده که برای خداوند زمان وجود ندارد تا این که مشمول زمان شود ولو زمان حال باشد و مشمول زمان شدن از خصوصیات مخلوق است نه خالق.

اگر این مرد مسلمان بود من به او میگفتم که خداوند بموجب کلام خود تصریح کرده که ثوابکاران را به بهشت میبرد و گناهکاران را در دوزخ جا میدهد. اما چون مسلمان نیست بایستی جوابش را با حکمت داد.

این مرد از یک لحاظ درست فهمیده و آن این است که خداوند مشمول گذشته و آینده نمیشود. اما نه این است که برای او گذشته و آینده وجود نداشته باشد یعنی نتواند گذشته و آینده را استنباط کند. فرق است بین این که کسی مشمول گذشته و آینده نشود و این که نتواند گذشته و آینده را استنباط کند. فرق است بین این که کسی مشمول گذشته و آینده نشود و این که نتواند بفهمد گذشته و آینده چیست.

برای اینکه فهم مطلب آسان شود مثال میزنم: تو اگر زمین را شخم بزنی و در زمین گندم بکاری میدانی که آینده آن گندم چه خواهد شد ولی خود مشمول آینده آن غله نخواهی بود. آن دانه های گندم که تو آنها را درزمین میکاری نمیداند که آینده اش چه خواهد شد ولی تو هفته به هفته از آینده آن دانه های گندم اطلاع داری و میدانی که هر هفته وضع گندمها چگونه میشود و به چه میزان از رشد میرسد و چه موقع هنگام برداشت محصول فرا میرسد. خود گندم بنا بر استنباط ما از گذشته و آینده خود اطلاع ندارد میگوئیم (بنا بر استنباط ما) چون گندم دارای شعور است ولی ما از چند و چون شعور گیاهی آن اطلاع نداریم و این طور فکر میکنیم که گندم از گذشته و آینده اش اطلاع ندارد. ولی تو که زارع آن گندم هستی از گذشته و آینده اش بخوبی اطلاع داری بدون این که خود مشمول گذشته و آینده او بشوی.

خداوند هم مشمول گذشته و آینده  ما نمیباشد.

او مشمول گذشته و آینده این جهان نمیباشد.

اما از گذشته و آینده این جهان و هر موجودی که در این دنیا هست اطلاع دارد.

آن که بتو گفت که خداوند فقط زمان حال را میبیند اشتباه کرد و خدا را در زمان حال محدود نمود یعنی اورا مشمول زمان حال دانست.

در صورتی که خدا بسی بزرگتر از آنست که مشمول زمان حال باشد.

اگر بگوئیم که خداوند مشمول زمان حال است یعنی جز زمان حال زمانی برای خداوند نیست از نظر دین اسلام یعنی از لحاظ توحید کفر است. باین مرد بگو که گرچه خداوند مشمول گذشته و آینده نیست اما از گذشته و آینده مطلع است او میداند که آدمی در گذشته بوده و اگر مرتکب گناه شده کیفر دیده و کیفرش این بود که از بهشت اخراج شد. ولی ما فرزندان آدم و حوا نسبت به او جزء آینده هستیم و خداوند ما را بجرم پدر اولیه کیفر نخواهد داد.

باین مرد بگو که نباید بین این اصل که خدا مشمول گذشته و آینده نیست و این اصل که خداوند گذشته و آینده را تشخیص نمیدهد اشتباه کند و خداوند هرگز فرزندی را بجرم گناه پدر یا مادر مجازات نکرده و نخواهد کرد.


يکشنبه 9/2/1386 - 17:25
پسندیدم 0
UserName