خط و انواع آن
توسط : 3xz

مسلما خط پس از تکلم و زبان بوجود آمده است و سیر تکاملی آن را میتوان بطور خلاصه باین تریتیب بیان کرد.
خط تصویری: انسان در آغاز برای ثبت وقایع یا انتقال پیام تصاویری میکشید مثلا تصویر خورشید به معنی روز و تصویر ماه به معنی شب بود.

·         با پیشرفت تمدن و تکامل انسانها این تصاویرها ساده تر شدند و برای انتقال پیام ها سرعت عمل پیدا کرد و قراردادی برای انتقال پیام خطی بین خودشان بوجود آوردند، مهمترین این خط مجموعه علامت هائی است که در مصر بکار گرفته شد و بدان نام هیروگلیف (یا خط مقدس) نهاده اند که نقوش و علائمی روی برگهای پاپیروس میکشیدند.

·         خط هجائی: یا خط صوت نگار که برای هر صدائی علامتی را با کشیدن تصویر یا علائمی یا نقوش خاصی بکار گرفته و در واقع هجی کردن کلمات شروع شد مثلا برای فهماندن Believe از علامت زنبور Bee و برگ leaf استفاده میشده است.

·         خط الفبایی: مرحله تکامل خط است که امروز با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است و فنیقی ها و مصری ها و بابلی ها مخترعان این کتاب میباشند که بعدا توسط یونانی ها تکمیل و رواج یافته است و درواقع ریشه خط لاتین را تشکیل میدهد.

·         خط میخی: در نزد ایرانیان قدیم معمول بوده و آنرا از کلدانیان و قوم آرامی گرفته، تغییراتی به آن داده اند از چپ به راست نوشته میشود 42 حرف داشته که بطور افقی و عمودی نوشته میشوند، از این خط سنگ نوشته های هخامنشیان را میتوان نام برد در این خط هر صدا علامت خاصی دارد که مجموع صداها 21 حرف بودند، بایرون ولیزی نخستین کسی بود که خط میخی را کشف کرد.

·         خط پهلوی: که از آرامی گرفته شده بود، و بسیار مشکل هم بود، چون یک حرف باید چندین صدا داشته باشد، بیش از 25 حرف نداشت و دو قسم هم بود، اشکانی ساسانی.

·         خط اوستایی: گرچه این خط از پهلوی اقتباس شده بود اما تغییرات فراوانی یافت. از جمله اینکه اعراب داخل حروف گردید و از چپ براست نوشته و خوانده میشد و 24 حرف داشت.

·         خط آرامی: از خط میخی است که برخی از کتیبه های هخامنشیان بدان نوشته شده است.

·         خط سغدی: که از خط آرامی اقتباس گردیده.

·         خط عربی: که از خط قبیله بنی سام بود که از خط سامی اقتباس شده بود.

·         خط مانی: که تلفیقی از خط آرامی و عربی بود.

·         خط سریانی: که از این خط کوفی و نسخ پدید آمده است.

·         خط کوفی: در کوفه رواج داشت تا اینکه از روی آن، خط نسخ و تعلیق و چندی بعد از روی تعلیق بوسیله میر علی تبریزی، خط نستعلیق بوجود آمد، و این خط بدست میر عماد حسینی قزوینی بسر حد کمال رسید(25 حرف دارد.)

·         ابجد
حروف ابجد عبارتند از:
ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک
123456789
ل م ن س ع ف ص ق ر ش
30-40-50-60-70-80-90-100-200-300
ت ث خ ذ ظ ض غ
400-500-600-700-800-900-1000

·         الفبای فارسی دارای 32 حرف و الفبای عربی دارای 28 حرف است (چ،پ،گ،ژ ندارد)

·         الفبای یونانی
آلفا – بتا – گاما – دانا – اپسیلون – دتا – اتا – تتا – یوتا – گاتا – لامپدا – مونو – اکسی – اومیکرون – پی – رو – سیکما – توار – بسیلون – فی – خی – یسی – اومگا.

·         الفبای کرولال
برای این نوع اشخاص یک سلسله حروف قراردادی بوسیله انگشتان دست بسته یا باز اختراع کرده اند که شامل 25 حرف است و اشخاص کرو لال با این علائم میتوانند همه چیز را بنویسند و بخوانند.

·         الفبای نابینایان (Braills)

الفبای کوران برعکس کرو لال ها بوسیله نقطه  ها و خطوط برجسته الفبایی اختراع شده است. الفبای برجسته را در سال 1852 لوی برایل فرانسوی ابداع کرد، خود او فرزند یک نعلبند فرانسوی بود که بر اثر ضربه درفش، چشمانش کور شد، اما در همان حال نابینایی الفبای برجسته ساخت که بنام او مشهور است.

·         الفبای تند نویسی (Shorthand)
این الفبا برای نوشتن نطقها و خطابه ها اختراع شده هر حرف آن مجموعا بجای دو و یا سه حرف گذاشته میشود و از خطوط موازی و نیم دایره ها تشکیل میگردد.

·         الفبای مورس (Morse)

الفبای مورس را، ساموئل مرس، نقاش و فیزیکدان آمریکایی (1771-1872) برای سهولت مخابرات، تلگراف اختراع نمود، و مرکب از خط و نقطه است. برای حروف 37 علامت و برای اعداد و نقطه گذاری 26 علامت گذاشته است. و امروز بوسیله دستگاه تله تایپ، با این سیستم ، نقطه ها و خطها از دستگاه فرستند، در دستگاه گیرنده نوشته شده و بصورت تلگراف آماده میشوند.
يکشنبه 9/2/1386 - 17:21
پسندیدم 0
UserName