راهكار وحدت سياسى جهان اسلام در انديشه امام خمينى‏رحمه الله 4
 

مرحله دوم: تعميم و تعميق نظام فكرى و ايجاد باورهاى جهان مشمول

چنانچه اشاره گرديد نظام فكرى - فرهنگى و خلق باورهاى جهان شمول، اولين گام در جهت هميارى مسلمين و ظهور نهضت جهانى اسلام شمرده مى‏شود. اما تاثير مطلوب «نظام فكرى‏» در ايجاد باورها و ارزش‏هاى مشترك زمانى قابل پيش‏بينى است كه نظام فكرى - فرهنگى، جايگاه مناسب خود را در ميان ملت‏ها به خوبى باز نموده و افكار عمومى را تا اندازه‏اى تحت تاثير قرار داده باشد; زيرا همگرايى كه نهايتا به وحدت و هميارى در سطح ملت‏ها منجر مى‏گردد وقتى مى‏تواند تحقق يابد كه اولا، يك جهت فكرى و ذهنى در سطح لازم تحقق يافته باشد. ثانيا، روابط متقابل اجتماعى استحكام حاصل نموده باشد. ثالثا، منافع عام اسلامى نيز شكل گرفته باشد. از طرف ديگر، اين شرايط زمانى در سطح جامعه محقق خواهند شد كه مرحله «توسعه و تعميق‏» به خوبى انجام گرفته باشد; چه اين كه تنها با «توسعه و تعميق‏» و يا به تعبير حضرت امام «تبليغات و تعليمات‏» است كه مى‏توان به نتايج نامبرده دست‏يافت. از نظر امام توسعه و تعميق نظام فكرى - فرهنگى، وابسته به عناصرو منابع‏چندى‏است كه هركدام‏در جايگاه خود بخشى از اين فرايند را تكميل مى‏نمايد. از مهم‏ترين عناصر و منابع مؤثر در تكميل فرايند تعميق، منابع انسانى فعال و همين‏طور زمينه‏هاى اجتماعى و ابزار مناسب ارسال پيام هستند كه مجموعه اين‏ها يك شبكه تبليغى و تعليمى مؤثرى را به وجود مى‏آورند. در اين شبكه تعليمى - تبليغى دو عامل ويژه، بيش‏تر جلب توجه مى‏نمايد: نيروهاى انسانى فعال و پايگاه‏هاى تعليمى - تبليغى.

يکشنبه 9/2/1386 - 14:17
پسندیدم 0
UserName