كلام ساده
  • باطن انسانها را در مشکلات میتوان شناخت

  • نه طوطي باش كه گفته ديگران را تكرار كني و نه بلبل باش كه گفته خود را هدر دهي

  • ديگران را ببخش نه به اين علت كه آنها لياقت بخشش تو را دارند به اين علت كه تو لياقت آن را داري كه آرامش داشته باشی

يکشنبه 9/2/1386 - 12:51
پسندیدم 0
UserName