دست مرا از تابوت...
توسط : نگارینا
دست مرا از تابوت بيرون گذاريد تا مردم گيتي بدانندكه با اين همه رنج از دنيا چيزي با خود نبردم...
 
                                  اسكندر مقدوني
 
 
يکشنبه 9/2/1386 - 12:12
پسندیدم 0
UserName