پرندگان موسوم به "سينه سرخ"
توسط : پروازاخر

نتايج يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد پرندگان موسوم به "سينه سرخ" به دليل آلودگي صوتي شديد شهرهاي بزرگ در هنگام روز، در اين مناطق به آوازخواني در هنگام شب روي آورده‌اند.


به گزارش سايت اينترنتي "بي‌بي‌سي نيوز"، پيش از اين تصور مي‌شد دليل اصلي روي آوردن پرندگان به آوازخواني در هنگام شب، تنها آلودگي نوري شبها است زيرا روشنايي زياد شهرها در شب ممكن است سبب شود پرندگان تصور كنند هنوز روز به پايان نرسيده است.

دانشمندان دانشگاه "شفيلد" در انگليس هم اكنون موفق به كشف رابطه موجود ميان ميزان آلودگي صوتي شهري در هنگام روز و تعداد پرندگان شهري كه هنگام شب آواز مي‌خوانند، شده‌اند.

به گفته "ريچارد فولر" محقق اين دانشگاه، از آنجا كه پرندگان موجودات پيچيده‌اي هستند اين احتمال كه آنها فقط به دليل آلودگي نوري در شهرها نتوانند شب را از روز تشخيص دهند بسيار كم است و به علاوه هيچ مطالعه‌اي در گذشته براي بررسي تاثير آلودگي نوري شهرها بر رفتار پرندگان انجام نشده است و از اين رو نمي‌توان اين مطلب را تاييد كرد.

وي افزود: همين مطلب ما را مطمئن كرد كه آلودگي نوري تنها دليل آوازخواندن پرندگان شهري در هنگام شب نيست.

اين محققان براي بررسي اين وضعيت، تاثير آلودگي نوري(ميزان روشنايي) شهرها در هنگام شب و نيز تاثير ميزان آلودگي صوتي شهرها در هنگام روز بر آواز خواندن پرندگان در شب را اندازه‌گيري كردند و متوجه شدند ميان آلودگي صوتي شهرها و آواز خواندن پرندگان در شب رابطه بسيار بيشتري برقرار است به طوري كه هر چه شهر در هنگام روز شلوغ تر باشد، در هنگام شب پرندگان بيشتري در آن آواز مي‌خوانند.

به گفته محققان، نتايج اين مطالعه كه گزارشي از آن در شماره اخير نشريه مقالات زيست شناسي (‪ (Biology Letters‬به چاپ رسيده است نشان مي‌دهد برخي پرندگان شهري براي استفاده از سكوت شب، به آوازخواندن در هنگام شب روي آورده‌اند زيرا در هنگام روز و با توجه به آلودگي صوتي شهرها آنها نمي‌توانند به سادگي صداي خود را براي برقراري ارتباط، مثلا براي جفت‌يابي به يكديگر برسانند.

اين مطالعه بخشي از يك برنامه تحقيقاتي هفت ساله و گسترده دانشكده علوم گياهي و جانوري دانشگاه "شفيلد" است كه به منظور اندازه‌گيري اثر گسترش شهرها بر تنوع زيستي موجودات زنده كره زمين انجام مي‌گيرد.


---> ايرنا.سينه سرخ.شب.آواز.

يکشنبه 9/2/1386 - 12:9
پسندیدم 0
UserName