نفس نفس
توسط : z1e3i6n2

موج اگر میدانست ساحل هیچ وقت دستش رانمیگیرد هرگز برای رسیدن نفس نفس نمیزد. . . . . 

يکشنبه 9/2/1386 - 11:52
پسندیدم 0
UserName