من نان مي خواهم
توسط : shokry1344
به نام خدا
آقاي دولابي : وقتي حاجاتت را به تاخير مي اندازد
دارد چيزي بزرگتر به تو مي دهد منتها تو حواست
به خواسته ي خودت است و آن را نمي بيني .
تو نان خواستي اون جان مي داد ،
تو هم مي گفتي من جان را مي خواهم چه کار ،
من نان مي خواهم
يکشنبه 9/2/1386 - 11:8
پسندیدم 0
UserName