لطيف
توسط : shokry1344
به نام خدا
امام رضا (ع) : گفتم لطيف است ، چون هم موجودات لطيف آفريده و هم به چيز هاي ظريف و ريز آگاهي دارد . آيا نشانه ي آفرينش او را در گياهان ظريف و غير ظريف و در پيکر هاي ظريف و ريز جانداراني چون کک و پشه و کوچکتر از اين ها را نمي بيني که تقريبا به چشم ديده نمي شوند و از بس ريزند نر و ماده ي آن ها و نوزاد و کهن زادشان از يکديگر تشخيص داده نيم شوند . پس چون ريزي و ظرافت اين چيز ها را ديديم ... پي برديم که آفريننده ي اين موجودات نيز لطيف است .
يکشنبه 9/2/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName