طمع بر آسمان داری!!!
توسط : morteza_1362

زمین را گر شوی مالک

طمع بر آسمان داری

نمی دانی دم رفتن

نه این داری نه آن داری

يکشنبه 9/2/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName