نارفیق ...
توسط : morteza_1362

هزار ضربه خوردم از روبرو

هزار خنجر و شمشیر خوردم از روبرو

هزار تیر و ترکش خوردم از روبرو

خم به ابرو نیاوردم

اما

اما

اما...

یک سوزن از پشت جانم را گرفت
يکشنبه 9/2/1386 - 10:30
پسندیدم 0
UserName