اين ديوانگيست ...
توسط : padeshahedel
 

اين ديوانگيست ...

که از همه گلهاي رُز تنها بخاطر اينکه

خار يکي از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشيم...

 

که همه روياهاي خود را تنها بخاطر اينکه

يکي از آنها به حقيقت نپيوسته است رها کنيم...

 

اين ديوانگيست ...

که اميد خود را به همه چيز از دست بدهيم بخاطر اينکه در زندگي با شکست مواجه
شده
ايم ...

 

که از تلاش و کوشش دست بکشيم بخاطر اينکه يکي از کارهايمان بي نتيجه مانده است...
 

 

اين ديوانگيست ...

که همه دستهايي را که براي دوستي بسوي ما دراز مي شوند بخاطر اينکه يکي از دوستانمان رابطه مان را زير پا گذاشته است رد کنيم ...

 

که هيچ عشقي را باور نکنيم بخاطر اينکه

در يکي از آنها به ما خيانت شده است...

 

اين ديوانگيست ...

که همه شانس ها را لگدمال کنيم بخاطر اينکه

در يکي از تلاشهايمان ناکام مانده ايم...
 

 

به اميد اينکه در مسير خود هرگز

دچار اين ديوانگي ها نشويم...

 

 

و به ياد داشته باشيم که هميشه...

شانس هاي ديگري هم هستند

 

 

دوستي هاي ديگري هم هستند

 

 

عشق هاي ديگري هم هستند
 

 

نيروهاي ديگري هم هستند

 

 

تنها بايد قوي و پُر استقامت باشيم

و همه روزه در انتظار روزي بهتر و شادتر از روزهاي پيش باشيم...

 

يکشنبه 9/2/1386 - 10:1
پسندیدم 0
UserName