خداوندا...
توسط : بر ز خ

خداوندا

به  علماي مامسئوليت ، به  عوام ما علم ، به مومنان ما روشنائي ، به روشنفكران ما ايمان ، به متعصبين ما فهم ، به فهميدگان ما تعصب

به  زنان ما شعور ، به  مردانمان شرف ، به  دخترانمان عفت و پاكدامني ، به پسران ما علم خداباوري ، به جوانان ما اصالت ، به اساتيد ما

عقيده ، به دانشجويان ما نيز عقيده ، به خفتگان ما بيداري ، به بيداران ما اراده ، به مبلقان ما حقيقت ، به دينداران ما دين ، به نويسندگان

ما تعهد ، به هنر مندان ما درد ، به شاعران ما شعور ، به محققان ما هدف ، به نوميدان ما اميد ، به ضعيفان ما نيرو ، به محافضه كاران ما

گستاخي ، به  نشستگان ما قيام ، به راكدان ما تكان ، به  مردگان ما حيات ، به  كوران ما نگاه ، به خاموشان ما فرياد ، به  مسلمانان ما 

قرآن ، به شيعيان ما علي ، به فرقه هاي ما وحدت ، به  حسودان ما شفا ، به خود بينان ما انصاف ، به فحاشان ما ادب و به  مجاهدان ما

استعداد ، فداكاري ، شايستگي ، نجات و عزت بخش

يکشنبه 9/2/1386 - 9:23
پسندیدم 0
UserName