مسوليت
توسط : mahmoodrezaeian

بدانيد تكليفي كه برعهده شماست اندك است وپاداش آن فراوان است .

نهج البلاغه

يکشنبه 9/2/1386 - 8:47
پسندیدم 0
UserName