خــــــــــــزان عــشــــــــــــق

 

 زنــــــدگــــی

زندگي قشنگه اگه با تو باشه... مرگ قشنگه اگه براي تو باشه... دلتنگي قشنگه اگه به خاطر تو باشه... من قشنگم اگه با تو باشم... اما تو هر کار بکني قشنگ نميشي پس بيخود زور نزن

يکشنبه 9/2/1386 - 1:30
پسندیدم 0
UserName