فرق پول گرفتن پسرها و دخترها از عابر بانك
توسط : nayebi

دخترها:

1- با ماشين ميرن سراغ بانك، پارك ميكنن، ميرن دم دستگاه عابر بانك

2- كارت رو داخل دستگاه ميذارن

3- كد رمز رو ميزنن و مبلغ درخواستي رو وارد ميكنن

4- پول و كارت رو ميگيرن و ميرن

پسرها:

1- با ماشين ميرن دم بانك

2- توي جيباشون دنبال كارتشون ميگردن

3- كارت رو داخل دستگاه ميذارن، كارت توسط ماشين پذيرفته نميشه

4- كارت تلفن رو ميذارن توي جيبشون

5- دنبال كارت عابر بانكشون ميگردن

6- كارت رو وارد دستگاه ميكنن

7- توي جيبشون دنبال تيكه كاغذي كه كد رمز رو روش يادداشت كردن ميگردن

8- كد رمز رو وارد ميكنن

9- 10 دقيقه قسمت راهنماي دستگاه رو ميخونن

10-كنسل ميكنن

11-دوباره كد رمز رو ميزنن

12-كنسل ميكنن

13-به يه نفر زنگ ميزنن كه طريقه ي وارد كردن كد صحيح رو براشون بگه

14-مبلغ درخواستي رو ميزنن

15-مبلغ درخواستي رو ميزنن

16-دستگاه ارور (خطا) ميده

17-مبلغ بيشتري رو درخواست ميكنن

18-دستگاه ارور (خطا) ميده

19-بيشترين مبلغ ممكن رو درخواست ميكنن

20-انگشتاشون رو براي شانس روي هم ميذارن

21-پول رو ميگيرن

22-برميگردن به ماشين

23-دنبال سوييچ ميگردن

24-100 متر ميرن جلوتر

25-دوباره برميگردن جلوي بانك

26-از ماشين پياده ميشن

27-كارتشون رو از توي دستگاه عابر بانك برميدارن

28-سوار ماشين ميشن

29- كارت رو پرت ميكنن روي صندلي كنار راننده

30-و حالا به طرف مقصد حركت ميكنن...

شنبه 8/2/1386 - 22:52
پسندیدم 0
UserName